11/21/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 21, 2016