11/18/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 18, 2016