11/17/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 17, 2016