11/16/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 16, 2016