11/15/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 15, 2016