11/9/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 9, 2016