11/7/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 7, 2016