11/4/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 4, 2016