11/3/2016 Democracy Now!

 
Program: 
November 3, 2016