11/12/2015 Democracy Now!

 
Program: 
November 12, 2015