11/11/2015 Democracy Now!

 
Program: 
November 11, 2015