11/10/2015 Democracy Now!

 
Program: 
November 10, 2015