11/9/2015 Democracy Now!

 
Program: 
November 9, 2015